Područja rada

Osnivanja društava

Klijente savjetujemo i zastupamo u postupku osnivanja trgovačkih društava ili drugih oblika poslovanja sastavljajući svu potrebnu dokumentaciju i ugovore, koordinirajući s javnim bilježnikom i sudskim registrom. Zastupamo klijente u postupcima ishođenja posebnih dozvola i mišljenja regulatora potrebnih za osnivanje, ukoliko su potrebna, te pružamo podršku pri otvaranju poslovnih računa i u svim drugim radnjama koje su potrebne da bi pravni subjekt započeo s poslovanjem.

Statusne promjene

Zastupamo stranke i vodimo ih kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena trgovačkih društava (spajanja, pripajanja, prijenosi poslovnih udjela, likvidacija, preoblikovanja).

Sudjelujemo u postupcima dubinskog snimanja društava prilikom prodaje.

Potpora u poslovanju

Svakodnevno savjetujemo poslovne subjekte o svim pravnim pitanjima vezanim uz njihovo poslovanje, osobito sastavljamo ugovore, savjetujemo o pitanjima pravila tržišnog natjecanja, prava potrošača, regulatornih obveza, zaštite osobnih podataka, radnopravnim pitanjima itd.

Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za poslovanje naših klijenata, zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, protustrankama ili regulatorima.
Zastupamo stranke u postupcima mirenja. Vodimo postupke pred sudovima i drugim tijelima.

Pružamo pravna savjetovanja te zastupanje u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva te sastavljamo autorske, licencne i druge ugovore o poslovnoj suradnji u svezi s korištenjem intelektualnog vlasništva. Zastupamo stranke pred sudovima, drugim tijelima te u medijaciji u sporovima oko kršenja prava intelektualnog vlasništva.

Sastavljamo autorske, licencne i druge ugovora o poslovnoj suradnji između pravnih subjekata koji posao obavljaju putem Interneta. Sastavljamo uvjete poslovanja njihovih web stranica. Nudimo savjetovanja u području regulatorne zaštite, zastupamo stranke u postupcima pred državnim regulatorima te pregovaramo u ime naših stranaka.

Zaštita prava poslodavaca u radnopravnim odnosima

Svakodnevno savjetujemo klijente o pitanjima iz područja radnog prava. Sastavljamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, sistematizacije radnih mjesta, odluke i druge interne akte.

Savjetujemo stranke i vodimo ih kroz postupak otkazivanja ugovora o radu, sastavljamo nacrte otkaza ugovora o radu, zastupamo pred radničkim vijećima, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca.

Imamo bogato iskustvo u postupcima kolektivnog viška radnika, uključujući pregovaranje s radnicima, pružanje podrške u postupcima savjetovanja s radničkim vijećem i sindikatima te sastavljanje prateće dokumentacije.

Zastupamo pred sudovima u svim vrstama radnopravnih sporova. Pružamo podršku prilikom ishođenja radnih dozvola za strance.

Zaštita prava radnika u radnopravnim odnosima

Fizičke osobe zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, utvrđenja radnog odnosa, utvrđenja visine plaće, kao I u svim drugim radnim sporovima. Zastupamo u postupcima radi naknade štete iz radnog odnosa te u potupcima vezano za bilo kakve povrede iz radnog odnosa.

Redovno savjetujemo stranke o pravima iz radnog odnosa.

Pravni promet nekretninama

Savjetujemo klijente prilikom kupovine, prodaje ili opterećenja nekretnina, detaljno istražujemo zemljišnoknjižno stanje, sastavljamo predugovore i ugovore o kupoprodaji nekretnina, ugovore o zasnivanju založnog prava itd. Zastupamo stranke u svim vrstama zemljišnoknjižnih upisa

Postupci vezani za građenje

U suradnji sa partnerskim arhitektonskim i geodetskim uredima, koordiniramo i zastupamo u postupcima ishođenja rješenja o izvedenom stanju (legalizacije), utvrđenja građevinskih čestica, parcelacija, provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, i u drugim postupcima koji prethode projektima gradnje.

Etažiranja i postupci pred zemljišnoknjižnim sudom

Zastupamo stranke u postupcima etažiranja, sastavljamo ugovore o razvrgnuću suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva, zastupamo stranke u vlasničkopravnim sporovima.

Zastupamo stranke u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, kao i drugim postupcima pred zemljišnoknjižnim sudom.

Provodimo usklađenja trgovačkih društava s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Savjetujemo stranke na koji način zaštiti osobne podatke korisnika, sastavljamo ugovore o obradi osobnih podataka kako između voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, tako i između više voditelja zbirki osobnih podataka, i u više zemalja. Sastavljamo pravila privatnosti za web stranice naših klijenata, pravila o postupanju s osobnim podacima te provodimo sve druge mjere kako bi trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekt na koji se GDPR primjenjuje poslovalo u potpunosti u skladu s istom.

Savjetujemo klijente i u svim drugim pitanjima iz područja zaštite osobnih podataka.

Koristimo sva dostupna pravna sredstava u cilju naplate potraživanja naših stranka: ovršni postupci, postupci prisilne naplate, kazneni postupci, postupci osiguranja privremenim i prethodnim mjerama, paulijanske tužbe, stečajni postupci, postupci predstečajne nagodbe.

Zastupamo stranke u svim vrstama postupaka radi naknade štete, bilo kao štetu nastalu zbog povrede ugovora, bilo kao štetu iz radnog odnosa, ili iz izvanugovornog odnosa.

Imamo bogato iskustvo u zastupanju u postupcima naknade štete radi liječničke greške.

U području zaštite ljudskih prava zastupamo fizičke osobe u antidiskriminacijskim postupcima pred redovnim domaćim sudovima, Ustavnim sudom, ali i pred Europskim sudom za ljudska prava. Naročito imamo iskustva s pravima LGBT osoba, u čiju zaštitu smo podnijeli nekoliko zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava.

U cilju ostvarenja prava naših stranaka iniciramo postupke postavljanja prethodnog pitanja Sudu EU o pravilnom tumačenju direktiva EU.

Kroz dugogodišnje iskustvo u zaštiti ljudskih prava fizičkih osoba, uspjeli smo spojiti iskustva naših klijenata te pružiti i pravnim osobama, koje drže do visokih etičkih standarda u svom poslovanju i odnosu prema radnicima i partnerima, svoje usluge iz područja ljudskih prava. Tako pravnim osobama pomažemo uskladiti svoje standarde poslovanja i politike poduzeća sa standardima zaštite ljudskih prava koje određuje europsko i nacionalno zakonodavstvo i sudska praksa.