Područja rada

Osnivanja društava

Klijente savjetujemo i zastupamo u postupku osnivanja trgovačkih društava ili drugih oblika poslovanja sastavljajući svu potrebnu dokumentaciju i ugovore, koordinirajući s javnim bilježnikom i sudskim registrom. Zastupamo klijente u postupcima ishođenja posebnih dozvola i mišljenja regulatora potrebnih za osnivanje, ukoliko su potrebna, te pružamo podršku pri otvaranju poslovnih računa i u svim drugim radnjama koje su potrebne da bi pravni subjekt započeo s poslovanjem.

Statusne promjene

Zastupamo stranke i vodimo ih kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena trgovačkih društava (spajanja, pripajanja, prijenosi poslovnih udjela, likvidacija, preoblikovanja).

Sudjelujemo u postupcima dubinskog snimanja društava prilikom prodaje.

Startup investicije

Imamo bogato iskustvo sa start up industrijom i financiranjima društava u ranim fazama razvoja (Pre-Seed, Seed) te na načine sukladno dogovoru između investitora i osnivača društva (povećanje temeljnog kapitala i upis dionica/udjela; konvertibilni zajmovi). Savjetujemo kako osnivače, tako i investitore.

Sastavljamo ugovore, osobito ugovore između članova društva o upisu dionica/poslovnih udjela (Shareholders agreements), ugovore o konvertibilnim zajmovima (Convertible Loan Agreements), ugovore o prijenosu prava intelektualnog vlasništva itd.

Pružamo pravnu podršku i savjetovanje tijekom postupka investiranja i prodaje društva, uključujući zastupanje pred javnim bilježnikom, sudskim registrom te tijekom postupka dubinskog snimanja društva.

Potpora u poslovanju

Svakodnevno savjetujemo poslovne subjekte o svim pravnim pitanjima vezanim uz njihovo poslovanje, osobito sastavljamo ugovore, savjetujemo o pitanjima pravila tržišnog natjecanja, prava potrošača, regulatornih obveza, zaštite osobnih podataka, radnopravnim pitanjima itd.

Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za poslovanje naših klijenata, zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, protustrankama ili regulatorima.
Zastupamo stranke u postupcima mirenja. Vodimo postupke pred sudovima i drugim tijelima.

Zastupamo klijente u postupcima registracije svih vrsta žigova i industrijskog dizajna pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, European Union Intellectual Property Office i World Intellectual Property Office.

Zastupamo u postupcima koji se vode radi povrede prava intelektualnog vlasništva pred sudovima i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo.

Sastavljamo autorske ugovore, ugovore o licenciji, ugovore o franšizi te druge ugovore o poslovnoj suradnji, a vezano za prijenos ili korištenje prava intelektualnog vlasništva.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva rada s medijskim kućama, klijentima pružamo sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u području medijskog prava. Osobito imamo iskustvo u televizijskoj industriji i marketinškoj industriji.

Posjedujemo sveobuhvatno iskustvo u pravnom savjetovanju i pravnoj podršci tijekom produkcije audiovizualnih djela.

Sastavljamo ugovore o licenciji, produkcijske ugovore, koprodukcijske ugovore, ugovore o distribuciji itd.

Zaštita prava poslodavaca u radnopravnim odnosima

Svakodnevno savjetujemo klijente o pitanjima iz područja radnog prava. Sastavljamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, sistematizacije radnih mjesta, odluke i druge interne akte.

Savjetujemo stranke i vodimo ih kroz postupak otkazivanja ugovora o radu, sastavljamo nacrte otkaza ugovora o radu, zastupamo pred radničkim vijećima, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, a sve kako bi odluka o otkazu bila zakonita.

Imamo bogato iskustvo u postupcima kolektivnog viška radnika, uključujući pregovaranje s radnicima, pružanje podrške u postupcima savjetovanja s radničkim vijećem i sindikatima te sastavljanje prateće dokumentacije.

Zastupamo pred sudovima u svim vrstama radnopravnih sporova. Pružamo podršku prilikom ishođenja radnih dozvola za strance.

Zaštita prava radnika u radnopravnim odnosima

Fizičke osobe zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, utvrđenja radnog odnosa, utvrđenja visine plaće, kao i u svim drugim radnim sporovima. Zastupamo u postupcima radi naknade štete iz radnog odnosa te u potupcima vezano za bilo kakve povrede iz radnog odnosa.

Redovno savjetujemo stranke o pravima iz radnog odnosa.

Pravni promet nekretninama

Savjetujemo klijente prilikom kupovine, prodaje ili opterećenja nekretnina, detaljno istražujemo zemljišnoknjižno stanje, sastavljamo predugovore i ugovore o kupoprodaji nekretnina, ugovore o zasnivanju založnog prava, zamjeni nekretnina, zasnivanju prava građenja itd. Zastupamo stranke u postupcima radi svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa pred zemljišnoknjižnim sudovima.

Savjetujemo i zastupamo stranke vezano za vlasničkopravne sporove.

Investicijski projekti

U suradnji sa arhitektonskim i geodetskim uredima, koordiniramo i zastupamo u postupcima utvrđenja građevnih čestica, parcelacija, provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, ishođenja rješenja o izvedenom stanju (legalizacije) i u drugim postupcima koji prethode investicijskim projektima. Savjetujemo i sastavljamo ugovore između investitora i agencija i konzultanata za nekretnine. Sastavljamo ugovore o izvođenju radova te pružamo pravnu podršku tijekom cjelokupnog projekta.

Etažiranja i postupci pred zemljišnoknjižnim sudom

Zastupamo u postupcima etažiranja i sastavljamo ugovore o razvrgnuću suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva.

Zastupamo stranke u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, kao i drugim postupcima pred zemljišnoknjižnim sudom.

Provodimo usklađenja trgovačkih društava s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Savjetujemo stranke na koji način zaštiti osobne podatke korisnika, sastavljamo ugovore o obradi osobnih podataka kako između voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, tako i između više voditelja zbirki osobnih podataka, i u više zemalja. Sastavljamo pravila privatnosti za web stranice naših klijenata, pravila o postupanju s osobnim podacima te provodimo sve druge mjere kako bi trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekt na koji se GDPR primjenjuje poslovalo u potpunosti u skladu s istom.

Savjetujemo klijente i u svim drugim pitanjima iz područja zaštite osobnih podataka.

Koristimo sva dostupna pravna sredstava u cilju naplate potraživanja naših stranka: ovršni postupci, postupci prisilne naplate, kazneni postupci, postupci osiguranja privremenim i prethodnim mjerama, paulijanske tužbe, stečajni postupci, postupci predstečajne nagodbe.

Zastupamo stranke u svim vrstama postupaka radi naknade štete, bilo kao štetu nastalu zbog povrede ugovora, bilo kao štetu iz radnog odnosa, ili iz izvanugovornog odnosa.

Imamo bogato iskustvo u zastupanju u postupcima naknade štete radi liječničke greške.

U području zaštite ljudskih prava zastupamo u antidiskriminacijskim postupcima pred redovnim domaćim sudovima i Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao i pred Europskim sudom za ljudska prava.

U cilju zaštite i ostvarivanja prava naših stranaka predlažemo pokretanje postupaka postavljanja prethodnog pitanja Sudu Europske unije o pravilnom tumačenju europskog prava.

Pravnim osobama pomažemo uskladiti svoje standarde poslovanja i politike poduzeća sa standardima zaštite ljudskih prava koje određuje međunarodno i nacionalno pravo i sudska praksa.